Home » کارنامه اردشیر بابکان by ناشناس
کارنامه اردشیر بابکان ناشناس

کارنامه اردشیر بابکان

ناشناس

Published
ISBN :
ebook
Enter the sum

 About the Book 

کارنامه ی اردشیر بابکان که از عهد ساسانی برای ما بهارث مانده، با قدمت هزار و چهارصد ساله اش، قدیمی ترین متنِ پایهِ ی داستان نویسی فارسی محسوب می شود. پس از چهارده قرت هنوز این نوشته ی کوتاه پرمغز قادر است مهر و خشم و کین و درد را در ما برانگیزد.قاسمMoreکارنامه ی اردشیر بابکان که از عهد ساسانی برای ما بهارث مانده، با قدمت هزار و چهارصد ساله اش، قدیمی ترین متنِ پایهِ ی داستان نویسی فارسی محسوب می شود. پس از چهارده قرت هنوز این نوشته ی کوتاه پرمغز قادر است مهر و خشم و کین و درد را در ما برانگیزد.قاسم هاشمی نژاد، داستانویس، کارنامه را ابتدا از اصل پهلوی به فارسی برگردانید و سپس سالها برای آماده کردن متن نهایی وقت صرف کرد. مشخصه‌ی متن حاضر در برجسته تر شدن خصائص داستانی آن، و تبدیل شدنش به داستانی زنده و خواندنی است. کوشیده شده با استفاده از دریِ کهن، زبانی پزداخته شود که با قدمت کارنامه همخوانی داشته باشد.