Home » ปรปักษ์หัวใจ Jin Yu Man Tang (สาวงามสะคราญโฉม#5) by Dian Xin
ปรปักษ์หัวใจ Jin Yu Man Tang (สาวงามสะคราญโฉม#5) Dian Xin

ปรปักษ์หัวใจ Jin Yu Man Tang (สาวงามสะคราญโฉม#5)

Dian Xin

Published
ISBN :
Paperback
379 pages
Enter the sum

 About the Book 

ใหเพลียงพลำตอใครยังไมรูสึกเสียหนาเทาพายคนอยางเขา ศัตรูเพียงหนึงเดียวทีทำใหการควบคุมหัวใจของนางสูญเสีย........สองฟากฝังของถนนเสวียนอูถูกจับจองการคาดวยกิจการจากสองตระกูลเลืองชือ ฝังหนึงอยูในมือตระกูลเหยียนผูเกรียงไกร สวนอีกฝังถูกตระกูลเฉียนทีแสนยิงใหญMoreให้เพลี่ยงพล้ำต่อใครยังไม่รู้สึกเสียหน้าเท่าพ่ายคนอย่างเขา ศัตรูเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้การควบคุมหัวใจของนางสูญเสีย........สองฟากฝั่งของถนนเสวียนอู่ถูกจับจองการค้าด้วยกิจการจากสองตระกูลเลื่องชื่อ ฝั่งหนึ่งอยู่ในมือตระกูลเหยียนผู้เกรียงไกร ส่วนอีกฝั่งถูกตระกูลเฉียนที่แสนยิ่งใหญ่ยึดไว้ในครอบครองสองตระกูลเกี่ยวดองกันฉันมิตรก็จริง แต่ทว่ามีเพียง ‘เฉียนจินจิน’ ที่ตั้งท่าไม่ยอมญาติดีกับทายาทเพียงหนึ่งเดียวของอีกฝ่าย ยิ่งนับวันเขาก็เอาแต่ยียวนกวนโมโห ทั้งยังแสนเจ้าเล่ห์เพทุบาย บัญชีแค้นที่ฝังแน่นอยู่ในใจจึงถึงคราต้องชำระเสียทีหนทางเดียวที่จะเอาชนะคนเจ้าแผนการผู้นั้นมีเพียงเรื่องการค้า นางจึงทุ่มเทกำลังและความสามารถทั้งหมดที่มี ท้ารบเพื่อทำกำไรให้ได้เหนือกว่าเขา โดยหารู้ไม่ว่าเป้าหมายสูงสุดที่เขาต้องการหาใช่ผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใด... ... หากแต่เป็นตัวของนางเอง!!